Beleidsplan

 

Doelstelling (cf. statuten)

Het doel van de stichting is:

a. het behouden van het rijksmonument “De Nieuwe Molen” te Sinderen, teneinde het een functie te laten vervullen als cultureel (industrieel) historisch erfgoed;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande inde ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verwezenlijking (cf. statuten)

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verwerven van de nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud van het maalderijcomplex;
b. het beheren, restaureren en onderhouden van het maalderijcomplex en dit regelmatig in werking te stellen of te doen stellen;
c. het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van het complex;
d. het onderhouden van contacten met instanties met een gelijkgericht doel;
e. het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van het maalderijcomplex; alsmede door het verrichten van (commerciële) werkzaamheden ten behoeve van de   hiervoor genoemde activiteiten.

 

Uitwerking van de verwezenlijking van de doelstelling

ad a) Te bereiken door een beroep te doen op belangstellenden en sponsoren tot het doen van giften/donaties en door zonodig subsidie te vragen in het kader van de rijksregeling voor de instandhouding van monumenten  (BRIM).
ad e) Te bereiken door op gezette tijden het voormalige bedrijf in werking te stellen teneinde het publiek te informeren over de techniek van het vroegere maalderij- en bakkerijbedrijf.
 Aan deze openstelling kunnen acties - al of niet in samenwerking met min of meer  gelijkgerichte instellingen, zoals molens of ander industrieel erfgoed - worden gekoppeld om de publieke belangstelling te vergroten en om daardoor inkomsten te verwerven.

 

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

Van alle inkomsten en uitgaven wordt op een zodanige wijze boek gehouden dat in de jaarstukken een juist beeld kan worden gegeven van de financiële situatie en hoe die tot stand is gekomen. Het bestuur stelt de jaarstukken vast en publiceert die op de website.

Voor het financiële - en beloningsbeleid gelden de volgende bepalingen:

- de stichting heeft geen winstoogmerk (cf. statuten);
- van de statutaire vijf bestuursleden zijn er tenminste drie zonder onderlinge familierelatie; 
- de bestuursleden ontvangen geen beloning, hooguit een vergoeding voor gemaakte kosten
- de verkregen middelen worden (nagenoeg) uitsluitend aangewend ter verwezenlijking van de  doelstelling.

 

Onderhoud Maalderij

Bij de storm van begin 2018 liep de maalderij schade op aan het dak van de opbouw bovenop het gebouw. Dat leverde een onverwachte kostenpost op. Maar vanaf het voorjaar lag het dak er weer piekfijn bij.
Foto: reparatie van het dak.

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook iets doen voor het onderhoud van de maalderij? U steunt het onderhoud al met een donatie van 2 euro op bankrekening NL41 RABO 0134 7669 46 t.n.v. Stg. Maalderij De Nieuwe Molen. Helpt u mee?
De stichting is een Culturele ANBI. Voor meer informatie klik op de weblink cms.maalderijdenieuwemolen-nl.webnode.nl/financieel/giften/ .

Niet alleen storm maar ook de tand des tijds knaagt aan het monument en vraagt onderhoud om het maalderijcomplex in stand te houden. Zo is in de zomer van 2018 onderhoud gepleegd aan de loodsen, waar enkele planken zijn vervangen. In het najaar volgde een verfbeurt van de loodsen en in augustus 2019 heeft de opbouw bovenop het gebouw een schilderbeurt gekregen. 

Komt u op een van de openingsdagen langs? Dan ziet u hoe alles er weer piekfijn bij staat, uiteraard met behoud van de authentieke uitstraling.